Avís Legal

Informació conforme l’establert a l’article 10 de la LSSI

El titular d’aquest web és:
DRINGA DIGITAL SOLUTIONS SL
NIF B02912541
Adreça: Carrer d’Enric Borràs, 19, 08912 Badalona
redaccio@revistadebadalona.cat

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 7 de gener de 2021, Tomo 47602, Foli 195, Fulla B556821, Inscripció 1.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de Dringa Digital Solutions SL.

Les opinions expressades pels col·loboradors de Revista de Badalona són responsabilitat exclusiva dels firmants de cada article.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Dringa Digital Solutions SL, actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Dringa Digital Solutions SL.

Dringa Digital Solutions SL no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos al seu web.

Dringa Digital Solutions SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions de la present política legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, per virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.